Informace pro spotřebitele

Kontaktní údaje o poskytovateli úvěrů

AsisTeam s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha – Staré Město, IČ: 283 19 061, telefonní číslo: 777 625 397, email: info@asisteam.cz, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 195471

 

Údaje o registru nebo seznamu, kde je možno ověřit jeho oprávnění k činnosti

Poskytovatel úvěru – AsisTeam s.r.o., je oprávněn k činnosti na základě licence udělené Českou národní bankou. Poskytovatel je zároveň zapsán v seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu vedeném Českou národní bankou. Seznam nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru je dostupný na internetových stránkách České národní banky (odkaz „ ZDE“), v sekci seznamy a evidence, oddíl seznamy regulovaných a registrovaných subjektů, oddíl základní seznamy, oddíl poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru.

 

Reprezentativní příklad

Parametry úvěru: 

 • výše jistiny úvěru: 250 000 Kč
 • celková výše úvěru [§ 3 odst. 2 písm. e) zákona o spotřebitelském]: 237 500 Kč
 • počet anuitních měsíčních splátek: 120
 • výše smluvního úroku: 13,99 % p.a.
 • poplatek za poskytnutí úvěru 12 500 Kč

 

Výpočet:

 • výše měsíční splátky úvěru: 3 880,16 Kč
 • splatnost anuitní splátky: do posledního dne v měsíci
 • celkové náklady spotřebitelského úvěru: 228.119,20 Kč
 • celková částka splatná spotřebitelem: 465 619,20 Kč, 
 • RPSN: 16,39 %

 

Doplňující informace:

RPSN je vypočtena z výše uvedených parametrů s tím, že k čerpání úvěru dojde jednorázově dne 31.12.2018. Upozorňujeme, že výpočet RPSN vychází z předpokladu, že úroková sazba je po celou dobu trvání úvěru neměnná. RPSN je dále vypočtena s předpokladem, že úvěr bude splácen řádně a včas, ale nikoliv předčasně.

Do celkových nákladů spotřebitelského úvěru je pro účely výpočtu započten smluvní úrok za celé období trvání úvěru a poplatek za poskytnutí úvěru. 

 

Poskytování rady podle § 85 odst. 1. zákona o spotřebitelském úvěru

Poskytovatel sděluje, že neposkytuje spotřebiteli v rámci výkonu svých služeb rady podle § 85 odst. 1. zákona o spotřebitelském úvěru.

 

Podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru

1. Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má spotřebitel právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.

2. Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má Společnost právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které jí vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.

3. Výše náhrady nákladů podle odstavce 2 nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru 1 rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru. Ustanovení předchozích vět se nevztahují na náklady, které je Společnost oprávněna požadovat v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení; s výjimkou předčasného splacení spotřebitelského úvěru na bydlení v souvislosti s prodejem nemovité věci, jejíž nabytí, výstavba nebo zachování práv k této nemovité věci bylo financováno tímto úvěrem, nebo kterou byl tento spotřebitelský úvěr zajištěn, kdy spotřebitel je oprávněn úvěr na bydlení zcela předčasně splatit za podmínky, že doba trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení je delší než 24 měsíců, přičemž Společnosti vzniká právo požadovat náhradu nákladů podle odstavce 2, která ale nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené výše spotřebitelského úvěru, maximálně však částku 50.000,- Kč.

4. Výše náhrady nákladů nesmí dále přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru, a v případě spotřebitelského úvěru na bydlení za dobu od předčasného splacení do konce období, pro které je stanovena pevná zápůjční úroková sazba.

5. Spotřebiteli, který sdělí Společnosti svůj úmysl spotřebitelský úvěr na bydlení předčasně splatit, Společnost bez zbytečného odkladu poskytne za účelem zvážení důsledků předčasného splacení

a.) vyčíslení dlužné částky, kterou bude muset spotřebitel v případě předčasného splacení zaplatit, s rozdělením na jistinu, úrok a další náklady spojené s předčasným splacením,
b.) údaje o výši náhrady nákladů Společnosti podle odstavce 2 s uvedením veškerých předpokladů pro její výpočet,
c.) informaci o dalších důsledcích předčasného splacení pro spotřebitele, včetně informace o tom, za jakých podmínek nesmí Společnost požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení podle odstavce 3.

 

Důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru

1. Společnost může pro případ prodlení spotřebitele s plněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy o spotřebitelském úvěru a po zaslané výzvě spotřebiteli, ve které poskytne lhůtu k zaplacení dlužné částky alespoň 30 dnů, sesplatnit celý poskytnutý úvěr. 

2. V případě, že se spotřebitel dostane do prodlení s úhradou kterékoliv splátky nebo celého sesplatněného úvěru, je společnost oprávněna nárokovat vůči spotřebiteli smluvní pokutu, která nesmí přesáhnout 0,1 % denně z částky, ohledně níž je spotřebitel v prodlení, je-li spotřebitel v prodlení s plněním povinnosti peněžité povahy. Omezení podle věty první se neuplatní na souhrn smluvních pokut uplatněných do okamžiku, kdy se úvěr stane v důsledku prodlení spotřebitele splatným, pokud je tento souhrn pokut v kalendářním roce, v němž nebo v jehož části byl spotřebitel v prodlení s plněním povinnosti peněžité povahy, nižší než 3.000,- Kč a pokud výše smluvních pokut zahrnutých v tomto souhrnu uplatněných ve vztahu k prodlení s každou jednotlivou splátkou spotřebitelského úvěru činí nejvýše 500,- Kč. Souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše spotřebitelského úvěru, nejvýše však 200.000,- Kč.

3. V případě, že se spotřebitel dostane do prodlení s úhradou kterékoliv splátky nebo celého sesplatněného úvěru je společnost dále oprávněna nárokovat zákonný úrok z prodlení a dále sjednaný smluvní úrok až do splacení dluhu.

4. Společnost jakožto zástavní věřitel může zástavu zajišťující spotřebitelský úvěr na bydlení zpeněžit nejdříve po uplynutí 6 měsíců poté, co započetí výkonu zástavního práva zástavnímu dlužníkovi oznámil. Ustanovení § 1364 občanského zákoníku se nepoužije. Zástavní věřitel v této době nemůže zástavnímu dlužníku bránit při prodeji zástavy za účelem splacení dluhu. Bylo-li započetí výkonu zástavního práva zapsáno do veřejného seznamu nebo do rejstříku zástav až poté, co zástavní věřitel započetí výkonu zástavního práva zástavnímu dlužníku oznámil, běží doba 6 měsíců až ode dne zápisu do veřejného seznamu nebo do rejstříku zástav. Byla-li před oznámením ujednána doba kratší, nepřihlíží se k tomu.

5. Společnost může vymáhat dlužnou částku prostřednictvím civilního, potažmo exekučního, řízení.

 

Řešení stížností

Písemné stížnosti - reklamace zasílejte na adresu Riegrovo nám. 182, 767 01 Kroměříž. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od přijetí reklamace. Kontaktní email: asisteam@asisteam.cz, tel. 777 625 397.
Reklamační řád je k dispozici na internetových stránkách Společnosti. 

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Finančním arbitrem se rozumí finanční arbitr dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Podle § 1 odst. 1 písm. c) zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, je finanční arbitr příslušný k rozhodování sporů mezi spotřebitelem a věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby. 

Finanční arbitr sídlí na adrese Legerova 1581/69, Praha 1, PSČ 110 00, internetové stránky finančního arbitra jsou ww.finarbitr.cz, email finančního arbitra je: arbitr@finarbitr.cz

Orgán dohledu

Dohled nad dodržováním povinností poskytovatele spotřebitelských úvěrů stanovených zákonem č.  257/2016 Sb., zákon o spotřebitelském úvěru, vykonává Česká národní banka, Na Příkopě 864/28115 03 Praha 1 („dále jen „ČNB“) - https://www.cnb.cz/cs/, ID datové schránky: 8tgaiej.


Informace o procesu poskytování

 Abychom Vám mohli poskytnout spotřebitelský úvěr, je třeba, abyste nám nejdříve poslali žádost o úvěr společně s dále uvedenými informacemi, na základě kterých posoudíme Vaší úvěruschopnost.  

Jakmile obdržíme veškeré relevantní informace, necháme zpracovat ocenění předmětu zajištění, pokud nám takové ocenění sami neposkytnete, posoudíme, zda je předmět zajištění vhodný k zajištění úvěru, dále posoudíme Vaší úvěruschopnosti a následně Vám sdělíme, jaké podmínky úvěru Vám nabízíme. Budete-li s našimi podmínkami souhlasit, poskytneme Vám nezbytné předsmluvní informace vyžadované Zákonem, tak abyste byli schopni posoudit, zda námi nabízené podmínky odpovídají Vašim potřebám a finančním možnostem. Samozřejmě Vám poskytneme náležité vysvětlení poskytnutých informací a návrh smluvní dokumentace. 

 

V případě spotřebitelského úvěru na bydlení Vám podle Zákona bude poskytnuta doba na rozmyšlenou v trvání 14 dní, během které nesmíme změnit ani odvolat návrh smluvních podmínek, ledaže během této doby vyjdou najevo okolnosti týkající se Vaší úvěruschopnosti, na jejichž základě jsme posoudili Vaší úvěruschopnost. Sdělíte-li nám nebo zprostředkovateli úvěru do 14 dní ode dne, kdy Vám byl návrh těchto smluvních podmínek předložen, že tento návrh přijímáte, jsme povinni s Vámi bez zbytečného odkladu uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru na bydlení na základě předloženého návrhu smluvních podmínek.

 

V případě spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení Vám zákon místo doby na rozmyšlenou poskytuje právo odstoupit smlouvy ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy, a to bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce. Přestože zde Zákon dobu na rozmyšlenou neupravuje, poskytneme Vám i v tomto případě dostatečné množství času na to, abyste si mohli podpis smlouvy v klidu promyslet.

 

1.    krok: schůzka s naším úvěrovým specialistou, jednání může proběhnout i telefonicky popř. prostřednictvím elektronické komunikace. Při tomto jednání s Vámi náš specialista probere Vaše možnosti na základě Vámi sdělených informací a předběžně vyberete nejvhodnější úvěr. Rovněž se dozvíte, jaké dokumenty od Vás budeme vyžadovat. 

2.      krok: sepis a podpis Žádosti o spotřebitelský úvěr. Pro to, abychom mohli zahájit přípravné práce, je zapotřebí, abyste nám doručili vyplněnou a podepsanou Žádost o úvěr. S přípravou žádosti Vám rádi pomůžeme.

3.      krok: zpracování žádosti a její schválení. Jakmile od Vás obdržíme veškeré potřebné dokumenty k posouzení žádosti o úvěr, žádost posoudíme a vyrozumíme Vás o výsledku posouzení žádosti. Bude-li výsledek kladný, popř. Vám bude nabídnuta jiná výše úvěru, a Vy nám potvrdíte, že Váš zájem o poskytnutí úvěru trvá, připravíme příslušnou smluvní dokumentaci, kterou Vám poskytneme k prostudování, a bude Vám poskytnuta patřičná doba na rozmyšlenou, tak abyste mohli posoudit, zda námi nabízené podmínky odpovídají Vašemu požadavku a finančním možnostem.

4.      krok: uzavření úvěrové smlouvy. Pokud Vám bude vše vyhovovat, domluvíme se na termínu podpisu smluvní dokumentace. K uzavření smlouvy může dojít buď v sídle naší společnosti, popř. na její pobočce, nebo Vám smlouvy k podpisu přiveze náš pracovník. Berte laskavě na vědomí, že Vaše podpisy na smluvní dokumentaci musí být úředně ověřeny.

5.      krok: čerpání úvěru. Po podpisu úvěrové dokumentace a případně splnění dohodnutých podmínek pro poskytnutí úvěru dojde k čerpání úvěru.       

6.      krok: splácení úvěru. Po dočerpání úvěru počne období splácení úvěru. Pravidelné splácení úvěru probíhá vždy také bezhotovostně na bankovní účet uvedený v úvěrové smlouvě. Berte prosím na vědomí, že splátky je třeba hradit pod správným variabilním symbolem, neboť jinak není možné Vaší platbu řádně identifikovat. 

Jakmile nám sdělíte, že máte zájem o nabízený úvěr, přistoupíme k uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru.
Pro posouzení Vaší úvěruschopnosti a podmínek poskytnutí úvěru budeme od Vás vyžadovat:

 

Žádost o úvěr

potvrzení příjmu nebo pracovní smlouvu nebo výpisy účtu, kam chodí pravidelný měsíční příjem, za poslední 3 měsíce nebo výplatní pásky za poslední 3 měsíce, popř. jiný doložitelný pravidelný příjem

 • seznam závazků a výdajů spojených s bydlením
 • fotografie nemovitosti (exter / inter)
 • účel použití spotřebitelského úvěru, pokud žádáte o účelový úvěr
 • 2 doklady totožnosti (OP, ŘP, PAS)
 • lustrace registrů CNCB, CBCB
 • pokud máte příjmy z podnikání – daňové přiznání za poslední kalendářní rok
 • potvrzení matriky o rodinném stavu, pokud není uvedeno v OP
 • Poskytnutí rady
 • Společnost AsisTeam s.r.o. neposkytuje radu podle § 85, odst. 1 Zákona

 

Účel použití spotřebitelského úvěru

Poskytován je buď úvěr účelový, nebo neúčelový. V případě účelového úvěru je ve smlouvě specifikován účel, na který bude úvěr použit. 

 

Zajištění spotřebitelského úvěru 

Pro poskytnutí spotřebitelského úvěru vyžadujeme zajištění, a to alespoň ve formě:

 • zástavního práva k nemovitosti,
 • zástavního práva k družstevnímu podílu,
 • ručení, vždy však ve spojení s formou zajištění uvedenou pod písmenem a) nebo b), pokud předmět zajištění není na základě posouzení dostatečný.
 • (není nutné, aby zajištění poskytl přímo Klient, akceptujeme i zajištění ve formě uvedené pod písmenem a) nebo b) poskytnuté třetí osobou)

Je-li sjednáván spotřebitelský na bydlení, je sjednán závazek spotřebitele pojistit zajištěné nemovitosti proti škodám a jiným nebezpečím v rozsahu hodnoty nemovitostí (včetně zničení a odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám). Náklady na pojištění nejsou předem známy (pojištění si sjednává spotřebitel) a tudíž nejsou zahrnuty do RPSN.

 

Doba trvání spotřebitelského úvěru 

Poskytujeme pouze úvěry na dobu určitou se splatností max. 25 let.  

 

Úroková sazba 

Spotřebitelské úvěry poskytujeme pouze s pevnou úrokovou sazbou; úroková sazba je platná po celou dobu trvání úvěrového vztahu. Minimální úroková sazba je 13,99% p.a.

Spotřebitelský úvěr v cizí měně
Poskytnutí spotřebitelského úvěru v cizí měně nenabízíme.


Možnosti splácení spotřebitelského úvěru

Společnost AsisTeam s.r.o. umožňuje splácení spotřebitelského úvěru zejména v pravidelných anuitních splátkách splatných měsíčně vždy do posledního dne příslušného kalendářního měsíce, přičemž počet anuitních splátek odpovídá době trvání spotřebitelského úvěru. Dále společnost AsisTeam umožňuje splacení spotřebitelského úvěru jednorázovou úhradou jistiny úvěru, kdy spotřebitel platí po dobu trvání úvěru pouze sjednané smluvní úroky splatné měsíčně, vždy do posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Počet splátek smluvního úroku pak odpovídá době trvání spotřebitelského úvěru. Konečně společnost AsisTeam s.r.o. umožňuje splacení spotřebitelského úvěru jednorázovou úhradou jistiny úvěru, kdy sjednaný smluvní úrok je splatný společně s jistinou úvěru. Poslední dvě uvedené možnosti jsou však podmíněny speciálními podmínkami schopnosti spotřebitele splatit takový úvěr, zejména když je úvěr částečně nebo úplně splacen výnosem z prodeje majetku spotřebitele.

Anuitní splátka představuje stálou platbu hrazenou v pravidelných časových intervalech po dané období a obsahuje v sobě úmor, což je samotná splátka vypůjčených peněz (tzv. jistiny) a úrok, který představuje odměnu za půjčení peněz.


Doplňkové služby

V souvislosti s poskytnutím spotřebitelského úvěru nemá spotřebitel povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě podmiňující získání spotřebitelského úvěru.

Je-li spotřebitelský úvěr zajištěn nemovitou věcí, je spotřebitel, popř. osoba poskytující zajištění, povinna zpravidla do 15 dnů ode dne uzavření zástavní smlouvy, tj. smlouvy na základě které bude vloženo do katastru nemovitostí zástavní právo zajišťující úvěr, pojistit nemovitost a její součásti u kterékoliv pojišťovny podnikající na území České republiky proti škodám a jiným nebezpečím v rozsahu hodnoty nemovitosti a v téže lhůtě zajistit uzavření dohody s příslušnou pojišťovnou, na základě které získá společnost AsisTeam s.r.o. pro případ pojistné události na nemovitosti či na její součásti nárok na pojistné plnění z předmětné pojistné smlouvy převyšující v jednotlivém případě 50 000 Kč. Uvedené pojištění je spotřebitel povinen udržovat po celou dobu trvání úvěru. Uzavření uvedeného pojištění není podmínkou pro poskytnutí úvěru a při výběru pojišťovny není spotřebitel nikterak omezen.

Za určitých specifických podmínek může být ve smlouvě o spotřebitelském úvěru sjednána povinnost uzavřít s kteroukoliv pojišťovnou podnikající na území České republiky pojistnou smlouvu na rizikové životní pojištění s tím, že bude současně zajištěn nárok společnosti AsisTeam na pojistné plnění z této pojistné smlouvy. Uvedené pojištění je spotřebitel povinen udržovat po celou dobu trvání úvěru. Uzavření uvedeného pojištění není podmínkou pro poskytnutí úvěru a při výběru pojišťovny není spotřebitel nikterak omezen.